ABC-index

A

AOV / Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wat is een AOV / arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een verzekering die bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid een maandelijkse uitkering doet. Met een AOV bent u verzekerd van de bescherming van uw arbeid uit inkomen wanneer u door ziekte of ongeval (tijdelijk) niet meer in staat bent om te werken

A Rubriek
is het verzekerd bedrag voor het eerstejaars risico.
Onder rubriek B wordt het na-eerstejaarsrisico verzekerd.

AO criterium
Als je niet kan werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid zal de verzekeraar op basis van het arbeidsongeschiktheidscriterium vaststellen in welke mate je arbeidsongeschikt bent. Er zijn drie verschillende criteria: Beroeps- passend en gangbare arbeid (zie ook beroepsarbeidsongeschiktheid, passende arbeid en gangbare arbeid)

B

Beroepsarbeidsongeschiktheid
Bij beroepsarbeidsongeschiktheid wordt er beoordeeld welke (rest-)capaciteit u nog heeft om het in de polis genoemde beroep uit te oefenen. Aanpassing van werkzaamheden en werkomstandigheden alsmede taakverschuivingen binnen het eigen bedrijf worden door de meeste verzekeraars bij die beoordeling wel meegenomen.

B Rubriek
Het na-eerstejaarsrisico. A rubriek is het verzekerd bedrag voor het eerstejaars risico. (ook wel Rubriek A en B)

C

Correctiebepaling
Correctiebepaling houdt in dat de verzekeraar de verzekerde bedragen zal aanpassen wanneer deze bedragen niet overeenkomen met het opgegeven inkomen wat u bij het afsluiten van de AOV met de verzekeraar hebt afgesproken.

Combi tarief
Het combinatietarief is afhankelijk van je leeftijd. Op het moment dat je een jaar ouder wordt, stijgt de premie. Na een bepaalde leeftijd blijft de premie gelijk. Voor het risico na het eerste jaar (Rubriek B) is dat ongeveer op 40-jarige leeftijd en voor het risico in het eerste jaar (Rubriek A) is dat ongeveer op 50-jarige leeftijd. Voordeel van het combitarief is dat je op jongere leeftijd een lagere premie betaalt, op latere leeftijd betaal je echter een hogere premie. (zie ook standaard tarief of tarief)

E

Eigen risicotermijn
Het eigen risicotermijn op een AOV is de periode waarover u als verzekerde geen uitkering ontvangt.

De lengte van het eigen risico termijn (ook wel wachttijd genoemd) is afhankelijk van de keuze die u maakt bij het sluiten van de AOV-verzekering. Gewoonlijk kan men kiezen tussen eigen risico periodes van

 • twee weken;
 • een maand;
 • drie maanden;
 • zes maanden;
 • een jaar (in dat geval is rubriek A dus niet meeverzekerd!)
Als u kiest voor een langere eigen risico periode dan dient u te beschikken over voldoende liquide middelen om de wachttijd met eigen middelen te kunnen overbruggen. Voor de bepaling van een verantwoorde eigen risico periode is bepalend de hoogte van de hier voor aan te wenden reserves en uiteraard uw vaste lasten als huur/hypotheek, alimentatie, school-/studiegeld, verzekeringen, energiekosten, huishoudgeld etc.

Eindleeftijd
Als kandidaat-verzekerde kunt u zelf kiezen tot welke eindleeftijd een eventuele uitkering verleend moet worden. Veel voorkomende eindleeftijden zijn 55, 60, 62 en 65 jaar. Sommige verzekeraars geven ook de mogelijkheid om andere eindleeftijden te kiezen. Bij de zwaardere beroepen wordt soms door de verzekeraar een limiet gesteld aan de eindleeftijd in die zin dat bijvoorbeeld een stratenmaker maximaal 55 of 60 jaar als eindleeftijd kan kiezen. Na die leeftijd is arbeidsongeschiktheid bij dat soort beroepen statistisch gezien vaak geen onzeker voorval meer. Als diezelfde stratenmaker overigens leiding geeft aan een groter bedrijf en feitelijk alleen administratief/ commercieel/ leidingegevend bezig is, dan is eindleeftijd 65 wel weer mogelijk.

Bij een eindleeftijd anders dan 65 jaar dient u zich wel te realiseren dat de periode tussen de vroegere eindleeftijd en het ingaan van AOW en eventuele andere pensioenen of lijfrentes moet worden kunnen overbrugd uit eigen middelen.

G

Gangbare arbeid
Bij gangbare arbeid is alleen de vraag aan de orde welke algemeen geaccepteerde arbeid nog van u verlangd kan worden. Geen rekening wordt gehouden met het beroep, opleidingsniveau en ervaring. De WIA-normen zijn gebaseerd op dit criterium, dat bij particuliere verzekeraars weinig in gebruik is.

K

Keurend arts
Een geneeskundige die in opdracht van de verzekeraar medisch onderzoek verricht bij de verzekerde.

M

Medisch adviseur
Arts die de verzekeraar medisch adviseert.

O

Ongeval
Een onverwachts van buiten inwerkend geweld op het menselijk lichaam waardoor direct een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan.

Optierecht
Met het optierecht heb je de mogelijkheid om eens per jaar de verzekerde bedragen met een bepaald percentage te verhogen. Dit is belangrijk als bijvoorbeeld je inkomen is gestegen.

P

Passende arbeid
Bij passende arbeid wordt er beoordeeld welke (rest-)capaciteit u nog heeft rekening houdende met

 • Uw krachten en bekwaamheden;
 • Uw opleiding en vorige beroepen;
 • De vraag of andere beroepswerkzaamheden in redelijkheid van u verlangd kunnen worden. Bij die beoordeling speelt rol geen de mogelijke verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid.
Premie
Het periodiek te betalen bedrag door verzekerde aan verzekeraar ter compensatie van het afdekken van het verzekerde risico.

R

Risicowijziging
Verandering van beroep en/of de aard van werkzaamheden waardoor het risico op arbeidsongeschiktheid wijzigt.

Rubriek A
Is het verzekerd bedrag voor het eerstejaars risico.

Rubriek B
Het het verzekerd bedrag voor het na-eerstejaarsrisico (de rest van de verzekerde periode tot de gekozen looptijd of eindleeftijd).

S

Standaardtarief
Het standaardtarief is een gelijkblijvend tarief. Bij het afsluiten van de verzekering wordt de premie vastgesteld. Deze premie verandert gedurende de looptijd alleen nog als het verzekerd bedrag wijzigt door bijvoorbeeld een stijging (indexering). (zie ook combitarief of tarief)

T

Tarief arbeidsongeschiktheidsverzekering
Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan er gekozen worden uit twee verschillende soorten tarieven, het standaardtarief en het combitarief.

Standaardtarief
Het standaardtarief is een gelijkblijvend tarief. Bij het afsluiten van de verzekering wordt de premie vastgesteld. Deze premie verandert gedurende de looptijd alleen nog als het verzekerd bedrag wijzigt door bijvoorbeeld een stijging (indexering).
Combi tarief
Het combinatietarief is afhankelijk van je leeftijd. Op het moment dat je een jaar ouder wordt, stijgt de premie. Na een bepaalde leeftijd blijft de premie gelijk. Voor het risico na het eerste jaar (Rubriek B) is dat ongeveer op 40-jarige leeftijd en voor het risico in het eerste jaar (Rubriek A) is dat ongeveer op 50-jarige leeftijd. Voordeel van het combitarief is dat je op jongere leeftijd een lagere premie betaalt, op latere leeftijd betaal je echter een hogere premie.
Tijdelijke uitkeringsduur
Een aantal verzekeraars bieden een AOV met een tijdelijke uitkeringsduur aan. Dat wil zeggen dat de verzekering voor een korte tijd uitkeert in geval van arbeidsongeschiktheid. Bij de meeste verzekeraars is deze periode voor 5 jaar, maar er bestaan ook varianten waarbij een uitkering van 3 of 10 jaar kan gekozen worden. Het voordeel is terug te vinden in de prijs, maar het gevaar schuilt in de korte uitkeringsperiode in geval van arbeidsongeschiktheid.

U

Uitkeringsdrempel
Het minimale percentage dat je arbeidsongeschikt moet zijn voordat de verzekeraar gaat uitkeren. Hoe hoger dit percentage hoe lager de premie. Het minimale percentage dat wordt gehanteerd door verzekeraars is 25%.

Uitkeringsklasse
Klasse waarin een verzekerde wordt ingedeeld op basis van een uitkeringspercentage.

Uitkeringspercentage
Percentage van het verzekerde bedrag dat wordt uitgekeerd. Het uitkeringspercentage wordt vastgesteld op basis van de arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld: bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van tussen de 55% en 65% wordt een bedrag uitgekeerd ter grote van 60% van het verzekerde bedrag.

Uitsluiting
Beperking van de dekking van de arbeidsongeschiktheidsverzekering

W

Wachttijd
De wachttijd op een AOV is de periode waarover u als verzekerde geen uitkering ontvangt.

De lengte van de wachttijd (of eigen risico termijn) is afhankelijk van de keuze die u maakt bij het sluiten van de AOV-verzekering. Gewoonlijk kan men kiezen tussen wachttijden van

 • twee weken;
 • een maand;
 • drie maanden;
 • zes maanden;
 • een jaar (in dat geval is rubriek A dus niet meeverzekerd!)
Als u kiest voor een langere wachttijd dan dient u te beschikken over voldoende liquide middelen om de wachttijd met eigen middelen te kunnen overbruggen. Voor de bepaling van een verantwoorde wachttijd is bepalend de hoogte van de hier voor aan te wenden reserves en uiteraard uw vaste lasten als huur/hypotheek, alimentatie, school-/studiegeld, verzekeringen, energiekosten, huishoudgeld etc.

Z

Zelfstandige
De natuurlijke persoon die in Nederland winst uit onderneming ontvangt.